Kolektory słoneczne w Polsce

Energia słoneczna dociera do ziemi w sposób ciągły. Zawiera w sobie promieniowanie widzialne i niewidzialne, użyteczne i szkodliwe. Ludzie nauczyli się wykorzystywać tę część, która jest przydatna i nieszkodliwa. Jest to światło widzialne i promieniowanie cieplne, które nie jest widzialne ale odczuwalne.

Te dwa składniki, to kwintesencja życia na ziemi i podstawa odnawiania się źródeł odnawialnych. Bez energii słońca, nie byłoby biomasy, węgla kamiennego czy gazu. Ale ludzie nauczyli się również wykorzystywać.

 

Promieniowanie słoneczne

Ludzie wykorzystują głównie promieniowanie bezpośrednie, którego moc zależy od natężenia promieniowania słonecznego oraz położenia Słońca na niebie. Poza promieniowaniem bezpośrednim, występuje również promieniowanie rozproszone, czyli takie, którego wiązka zmieniła swój kierunek z uporządkowanego na chaotyczny, co jest efektem zetknięcia się promieni z przeszkodami w atmosferze. Przeszkody to chmury i rozproszone w powietrzu stałe i ciekłe cząsteczki różnych związków, stanowiące zanieczyszczenia atmosferyczne. Zsumowana wartość promieniowania bezpośredniego i rozproszonego dajewielkość zwaną promieniowaniem całkowitym. Wartość promieniowania całkowitego w Polsce nie przekracza 1000W/m2 powierzchni, a ilość godzin słonecznych w zależności od miejsca kształtuje się od 1300 do 1700 h/rok.

 

Efekt cieplarniany i bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej (UE)

Europa wchodzi w nową erę. Energetyczne potrzeby całego świata rosną. Ceny energii stają się coraz wyższe i niestabilne. Wzrasta emisja gazów cieplarnianych, a kurczące się zasoby gazu i ropy naftowej skupione są na obszarze kilku państw. Wykorzystanie technologii energetycznych o niskiej zawartości węgla i zwiększenie sprawności wytwarzania energii, było przez dziesięciolecia poważnie odsuwane na plan dalszy. W rezultacie zmiany klimatyczne i stabilność dostaw paliw stały się rzeczywistym zagrożeniem, które obserwujemy w przeciągu jednego pokolenia. Przewiduje się, że: emisja gazów cieplarnianych w UE przekroczy poziom z 1990 r. o 2% w 2010 r., a o 5% w roku 2030. Uzależnienie krajów UE od importu energii,wynoszące obecnie 50%,wzrośnie do 65% w 2030 r. Aby skutecznie działać na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, przyjęto cztery podstawowe obszary europejskiego systemu energetycznego, wymagające usprawnienia i zmian:

  • konwersja i wykorzystanie energii w każdym sektorze energetyki muszą być podporządkowane zwiększeniu sprawności wytwarzania i zmniejszeniu energochłonności,
  • dywersyfikacja źródeł energii ze zwiększeniem udziału źródeł odnawialnych energii oraz technologii opartych na przetwarzaniu niskowęglowych paliw do celów energetycznych, grzewczych i chłodniczych,
  • zmniejszenie zawartości węgla w systemach przesyłowych poprzez przejście na paliwa alternatywne, liberalizacja i połączenie systemów energetycznych, co pozwoli na stworzenie elastycznej i interaktywnej sieci usług pomiędzy lientem a operatorem.

 

Pakiet klimatyczny 3 x 20

W grudniu 2008 r. Parlament Europejski przegłosował pakiet ustaw, zwanym pakietem klimatycznym. Pakiet ten dotyczy trzech kierunków: ograniczenia do 2020 roku emisji CO2 o 20%, zmniejszenia zużycia energii o 20% oraz wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%. Sektor energetyki słonecznej termicznej jest, jak się wydaje, najlepiej przygotowany i gotowy, by sprostać wyzwaniom związanym ze zwiększeniem udziału energii odnawialnej w całkowitym zapotrzebowaniu na energię oraz zmniejszeniu produkcji gazów cieplarnianych.

 

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce

Ostatnie lata charakteryzowały się dynamicznym wzrostem produkcji i sprzedaży kolektorów słonecznych termicznych w Polsce. Miały na to wpływ wysoka jakość produkowanych kolektorów słonecznych i akcesoriów oraz wzrastająca świadomość ekologiczna Polaków. Nie bez znaczenia była również ogólna korzystna koniunktura gospodarcza i ułatwiony dostęp do środków pieniężnych, z których finansowano inwestycje budowlane.

(www.HurtownieInstalacyjne.pl)